GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů s účinností od 1.1.2022

1) Informace o zpracování osobních údajů uživatelů

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů internetové platformy www.give-get.com smluvních partnerů, která je provozována společností REVENTO PPS a.s.,IČO:14025973 se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „provozovatel“).

2) Činnost provozovatele

Činnost provozovatele REVENTO PPS a.s.,IČO:14025973 se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „provozovatel“), je provozování internetové platformy www.give-get.com určená pro investory a www.revento.cz určená pro klienty marketingových služeb. Účelem provozovatele je zajištění personální, materiální a další podpory investorům a klientům, která umožní jejich rychlý a funkční růst.

Provozovatel má za cíl zajistit internetovou platformu pro spojení investic od investorů do ziskové reklamy poskytované klientům.

Hlavní činnosti provozovatele jsou definovány ve whitepaper.

V rámci výše uvedené činnosti dochází i ke zpracování osobních údajů uživatelů platformy a smluvních partnerů (klientů, investorů apod.)

Prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů ( dále jen ,,Zásady" ) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, dále pak o všech činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů.

3) Správce nebo zpracovatel?

Provozovatel je správcem osobních údajů. Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na níže uvedené kontaktní emailové adrese [email protected] nebo poštou na adrese sídla provozovatele.

4) Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

Provozovatel jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Provozovatel pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje zodpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů.

5) Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

Provozovatel jako správce osobních údajů vede elektronickou případně i písemnou databázi, ve které eviduje osobní a kontaktní údaje uživatelů a smluvních partnerů internetové platformy www.give-get.com a www.revento.cz.

Přičemž u některých subjektů se jedná i o informace o jejich vzdělání, profesní kariéře a další informace, které smluvní partner, klient nebo investor uvede při samotné registraci a dalších dokumentech, které provozovateli za účelem naplnění jeho cílů dobrovolně poskytne.

Dále se může jednat o číslo bankovního účtu a číslo platební karty za účelem platby za GiveGet® token i případného financování jiných nabídek provozovatele.

Provozovatel také zpracovává a používá hlavně fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech u klientů využívajících marketingové služby v rámci platformy www.revento.cz

Díky poskytnutým údajům můžeme lépe naplňovat cíle provozovatel a propojovat ty, kteří kteří jsou připraveni poskytnout financování ekosystému REVENTO.

Za tímto účelem jsou uživatelům a smluvním partnerům zasílána i sdělení, nabídky, výzvy aj. na jimi poskytnuté elektronické adresy získané v souvislosti s naplňováním cílů provozovatele.

Zasílání sdělení má uživatel i smluvní partner právo kdykoliv jednoduše a bez nákladů odmítnout, a to jednoduchým sdělením nesouhlasu na e-mailovou adresu [email protected]

6) Jak se dostávají údaje do naší databáze?

Nové údaje do naší databáze získáváme přímo od našich uživatelů a smluvních partnerů. Do naší databáze vkládáme údaje:

  • získané z uzavřených smluv (kde provozovatel je smluvní stranou smlouvy),
  • získané z údajů při registrací uživatelů a smluvních partnerů zejména jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, email, telefon, číslo bankovního účtu
  • získané z OP a výpisu z bankovního účtu, které nám smluvní partner či uživatel dobrovolně poskytne
  • získané případně přímo od potenciálních smluvních partnerů či uživatelů s jejich souhlasem

7) S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

Databáze může být sdílena i s dalším správcem osobních údajů, vždy však v souvislosti s naplněním účelu provozovatele. Například s orgány státní správy a samosprávy v souvislosti s žádostí o dotace a granty, se soukromými subjekty zajišťujícími financování činnosti provozovatele či jinak podporujícími naplnění cílů provozovatele, dále mohou být sdíleny z důvodu propagace provozovatele ( to platí pouze v případě klientů využívajících marketingových služeb ).

Rovněž můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je např. účetní, daňové, IT a jiné služby apod.

8) Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?

Údaje smluvních partnerů a uživatelů v databázi uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit účel a cíle provozovatele a smlouvu se smluvním partnerem třeba i ústně uzavřenou a z ní vyplývající smluvní práva a povinnosti.

Pro potřeby archivace zakázek nebo objednávek a uplatnění případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy či smluvního vztahu uživatele vůči provozovateli i po jejich zániku, uchováváme údaje po dobu nezbytně dlouho k uplatnění těchto nároků po zániku smluvního vztahu uživatele.

Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.

Údaje, které získáme s Vaším souhlasem nebo které jsou vedeny v systému, zpracováváme pro účely naplnění cílů provozovatel, pro informace o novinkách, i s možností vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní investory či smluvní partnery, z důvodu propagace internetových platforem www.give-get.com a www.revento.cz, zajištění financování jejich fungování a záměrů, za účelem provádění průzkumu apod. s tím, že tyto uchováváme po dobu trvání smlouvy. Následně jsou data z elektronické databáze vymazána.

9) Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

Máte právo kdykoli se obrátit na provozovatele a požadovat informace a přístup k Vašim osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů, právo na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, který působí jako dozorový orgán na území České republiky (www.uoou.cz ).

10) Důsledky neposkytnutí osobních údajů

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány v rámci jakéhokoli smluvního vztahu, jsou osobní údaje zpracovávány pouze za účelem poskytnutí plnění z uvedeného smluvního vztahu. Jejich neposkytnutí znemožňuje poskytnutí plnění ze strany provozovatele.

11) Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Top