OP

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Společnost REVENTO PPS a.s. (dále jen „Správce“) je autorem a provozovatelem internetových platforem REVENTO.CZ a GIVE-GET.COM (dále jen „Projekt“) v jehož rámci nabízí podnikatelům (dále jen „Klient“) získávání obchodních příležitostí prostřednictvím online marketingu financovaného finančními prostředky získanými investicemi od investorů (dále jen „Investor“). Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) stanovují pravidla pro spolupráci Správce a Investora. Podrobnější informace o fungování Projektu z hlediska Klientů lze nalézt na www.give-get.com/white-paper.
 2. Smlouva vzniká registrací Investora na portálu provozovaného správcem na webu www.give-get.com (dále jen „portál“) a následným potvrzením registrace ze strany Správce (dále jen „Smlouva“). Registrací Investor zároveň akceptuje tyto OP. Správce není povinen registraci potvrdit – není povinen vstoupit do smluvního vztahu s každým, kdo registraci provede. Po potvrzení registrace Správce Investorovi zřídí přístup do klientské sekce na portálu a sdělí mu přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo). Investor je oprávněn si přihlašovací údaje kdykoli i opakovaně změnit.
 3. Správce je emitentem vlastního digitálního aktiva – tzv. GiveGet® tokenu (dále jen „token“), který představuje doklad o provedené investici a obsahuje informaci o jeho vlastníkovi. Podrobnější informace o fungování tokenu lze nalézt na www.give-get.com/white-paper.
 4. Po uzavření smlouvy je Investor oprávněn formou objednávek učiněných na portálu, ve své klientské sekci, nakupovat tokeny. Investor v každé objednávce uvede objem tokenů, které hodlá zakoupit, a označí krypto peněženku, do které bude chtít zakoupené tokeny připsat, a systém Správce mu vygeneruje potvrzení jeho objednávky a platební údaje vypočtené dle aktuální ceny jednoho tokenu. Minimální objednávka činí 2 000 Kč. Investor je spolu s cenou tokenů povinen uhradit Správci náklady na vytvoření tokenů, které činí 10% z ceny objednaných tokenů. Cena tokenů i náklady na jejich vytvoření se hradí v českých korunách, na účet banky s bankovní licencí pro ČR uvedený v potvrzení objednávky. Nebude-li v potvrzení uvedeno jinak, jsou cena i náklady na vytvoření tokenů splatné do 3 kalendářních dnů od potvrzení.
 5. Po potvrzení objednávky vystavené systémem Správce se objednávka stává pro Investora závaznou a právně vymahatelnou, nelze od ní odstoupit. V případě prodlení Investora s úhradou jakékoli části ceny má Správce nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 6. Token může být připsán buď do vlastní Investorovy krypto peněženky označené v jeho objednávce, nebo může být uložen v krypto peněžence Správce.
 7. Token není obchodován na regulovaném trhu a jeho hodnota se v čase průběžně mění, a to v závislosti na aktuální úspěšnosti Projektu. Aktuální hodnota tokenu je vždy uvedena ve všeobecně přístupné části portálu. Aktuální objem jím vlastněných tokenů a stav vyřízení jeho jednotlivých objednávek Investor nalezne ve své části klientské sekce.
 8. Má-li tokeny Investor uloženy ve vlastní krypto peněžence, jsou volně obchodovatelné. Při převodu tokenu mezi Investory se jedná o smluvní vztah mezi nimi, Správce není jeho účastníkem, a proto nezasahuje do stanovení ceny převodu ani neodpovídá za závazky stran z tohoto převodu vzniklé. Správce odpovídá pouze za technické provedení převodu tokenu na základě příkazu vygenerovaného vygenerovaného Projektem po souhlasu Správe a Investora. Klientský účet je nepřevoditelný.
 9. Investor může nabídnout správci tokeny k odkoupení, avšak Správce není povinen nabídku akceptovat. V případě akceptace nabídky dá Investor pokyn k převodu tokenů do krypto peněženky Správce a Správce hodnotu tokenů ve fiat měně převede na bankovní účet Investora do 30 kalendářních dnů od schválení převodu tokenů. Do doby provedení platby za tokeny je Správce oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit bez jakýchkoliv podmínek a sankcí.
 10. Komunikace a jednání smluvních stran při realizace smluvního vztahu bude vedena buď písemnou formou, nebo prostřednictvím e-mailů (e-mailová adresa Správce je uvedena na portálu, e-mailová adresa Investora bude uvedena při registraci na portálu). Smlouva však může být měněna a ukončována pouze písemně.
 11. Správce je oprávněn komunikovat a jednat vůči Investorovi i tak, že příslušný dokument uloží do jeho klientského účtu na portálu. V takovém případě se dokument považuje za doručený 5. dnem ode dne uložení, bez ohledu na to, jestli se Investor do své sekce na portálu přihlásí nebo nikoli. Správce neodpovídá Investorovi za škodu vzniklou zneužitím přihlašovacích údajů Investora do jeho sekce na portálu.
 12. Investor bere na vědomí, že ač Správce a obchodní partneři, s nimiž spolupracuje, vynakládají při realizaci Projektu maximální profesionální úsilí, není Investorovi garantován zisk ani návratnost částek jím uhrazených za nákup tokenů, neboť úspěšnost je závislá i na okolnostech, které Správce ani jeho obchodní partneři nemohou nijak ovlivnit. Investor bere na vědomí, že tokeny mohou být za nepříznivých okolností i zcela neprodejné. Správce proto neodpovídá Investorovi za žádnou škodu případně mu vzniklou při plnění této smlouvy, ledaže by se jednalo o škodu způsobenou Správcem úmyslně či jeho hrubou nedbalostí. Správce neodpovídá za ušlý zisk na straně Investora za žádných okolností. Vůči Investorům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, se zřeknutí se nároku na náhradu škody uplatní pouze v rozsahu, v jakém to neodporuje § 1814 písm. a) OZ.
 13. Informace, které si strany po dobu účinnosti smlouvy poskytnou, se považují za důvěrné a druhá smluvní strana není oprávněna tyto informace použít či využít jinak, než při plnění smluv týkajících se projektů, ledaže bude druhou smluvní stranou této mlčenlivosti zbavena. Každá smluvní strana zodpovídá za dodržení této povinnosti i za třetí osoby, kterým v souvislosti s plněním smlouvy důvěrné informace zpřístupní. Tato povinnost trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. Tato povinnost neplatí pro případ sporu mezi smluvními stranami řešeného soudem či jiným příslušným orgánem.
 14. Protože jsou splněny podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b), c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, není nezbytný souhlas Investora ani členů jejich statutárního orgánu se zpracováním jeho osobních údajů. Informace o právech subjektů údajů vyplývajících pro ně z Nařízení jsou uveřejněny na webu www.revento.cz .
 15. Investor při registraci na portálu potvrdí, že on ani členové jeho statutárních orgánů nejsou politicky exponovanými osobami ani osobami, vůči nimž jsou uplatňovány mezinárodní sankce a že finanční prostředky určené k realizaci smlouvy nepochází z trestné činnosti. Pokud by v průběhu plnění této smlouvy došlo ke změně kterékoli z těchto skutečností, je o tom Investor povinen Správce neprodleně informovat. Pokud by se ukázalo, že Investor o kterékoli z těchto skutečností Správci neuvedl pravdu, a v případě neoznámení o změně kterékoliv z těchto okolností ze strany Investora, je Správce oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 16. Správce je na základě příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinen provádět identifikaci a kontrolu osob podléhajících identifikaci, plnit svou informační povinnost a pro tento účel získávat a zpracovávat údaje o osobách podléhajících identifikaci, jimiž je Investor a v případě Investora – právnické osoby členové jeho orgánů a jeho skutečný majitel, jak jej definuje zákon. Za tím účelem je Správce oprávněn požadovat, a Investor povinen Správci poskytnout, identifikační doklady těchto osob a další dokumenty a informace nutné k řádné identifikaci a kontrole tak, jak ji zákon požaduje, tedy zejména, nikoli však výlučně, dokumenty a informace týkající se zdroje finančních prostředků Investora. Dojde-li ze strany státních orgánů k blokaci účtů či Portálu Správce, k pozastavení činnosti Správce či k vyšetřování Správce, kvůli Investorovi, který uvedl nepravdivé údaje, je Investor povinen Správci a všem ostatním Investorům škodu, která jim tím bude způsobena, a to včetně nákladů na právní, účetní a další odborné služby uhradit.
 17. Investor je povinen Správci bezodkladně oznámit jakoukoli změnu týkající se svých identifikačních údajů, stejně jako každou změnu týkající se skutečností, které mohou mít vliv na plnění Smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti Investorovi hrozí finanční ztráta, včetně možného obstavení účtu, na němž jsou uloženy tokeny.
 18. Na Smlouvu se nepoužije § 558 odst. 2 Občanského zákoníku v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, a dále tato ustanovení OZ : § 1740 odst. 3, § 1748, § 1765-1766, § 1793–1795, § 1799, § 1800, § 1899, § 1971, § 1987 odst. 2 a § 2050. Správce i Investor prohlašují, že se necítí být slabší smluvní stranou. Práva či pohledávky vzniklé z této smlouvy nesmí Investor postoupit bez předchozího písemného souhlasu Správce. Správce je oprávněn postoupit Smlouvu nebo její části, práva, povinnosti a pohledávky za Investorem vzniklé z této Smlouvy na třetí osobu a Investor s tím výslovně souhlasí.
 19. V ostatních případech se řídí vztahy smluvních stran obecně závaznými právními předpisy závaznými v České republice. Smluvní strany se dohodly, že spory smluvních stran vyplývající či související s touto smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírně, bude projednávat a rozhodovat obecný soud Správce tak, jak je stanoven procesními předpisy České republiky. Investor, který je spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, se může v případě sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, která je příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz.
 20. Správce je oprávněn tyto OP jednostranně změnit. Změnu oznámí Správce tak, že Investorovi doručí změnu podmínek na jeho e-mailovou adresu. Investor má právo změny odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 kalendářních dnů.
 21. Tyto OP jsou účinné od 11. 1. 2022.
Top